The Making Of – In de Wieringermeer.

Het eerste ‘Windweekend’ in de Wieringermeer vond plaats in 2009. Onder leiding van cultureel planoloog Hans Venhuizen  gingen bewoners en deskundigen met elkaar het debat aan tijdens het Winddebatspel The Making Of. De discussie ging onder meer over de gemeentelijke ambities en de veranderingen in het landschap die de opschaling en herstructurering van windturbines met zich mee brengen.

Het meest opvallend was de positieve houding van de deelnemers ten opzichte van de windenergietoekomst van de polder. Dit uitte zich in slogans die voortkwamen uit The Making Of, zoals ‘Wind wint’, ‘De trekker met de stekker’ en ‘Wieringermeer bouwt voort – we nemen de toekomst in eigen hand’. Deelnemers legden verder de relatie tussen wind en klimaat en deelden het windplan een rol toe bij het realiseren van de gemeentelijke klimaatopgave en het duurzaamheidsbeleid.

Tijdens The Making Of werd verder duidelijk dat mensen het landschap niet als een statisch gegeven beschouwen, maar als een dynamisch geheel waar windturbines een bijdrage aan kunnen leveren. Uit de enquête was als meest kenmerkende conclusie te trekken dat burgers meer ruimte moet worden geboden voor investeringen of dat er een verdeelsleutel bedacht moet worden voor de eigendomsverhoudingen van windturbineparken. Het Windweekend 2009 vormde het beginpunt voor de participatie. Er startte een zoektocht naar de beste manier om omwonenden en bedrijven bij de ontwikkelingen te betrekken.

Aanbevelingen uit het Winddebatspel The Making Of van Hans Venhuizen vormden een grondslag voor Windweekend 2011. Enkele voorbeelden:

– betrek bewoners niet alleen bij de planvorming van het Windplan maar geef ze ook een rol in de exploitatie van het windpark
– versterk de identiteit en creëer rust door te kiezen voor rechte lijnen
– ‘wind wint’: de focus moet niet bij windenergie maar bij energiewinning überhaupt liggen. Dit met het oog op andere energiebronnen in de toekomst
– een nieuwe trekker met een stekker: een van de windturbines zou als centraal oplaadpunt voor elektrische auto’s kunnen dienen.

Foto’s Geert Snoeij

Bezwaren formuleren

De jury

 

 

The comments are closed.